Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGS en RETOUR - VOORWAARDEN

1. Elke bestelling veronderstelt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden.

2. De betaling van de geleverde diensten en goederen gebeurt onmiddellijk bij bestelling.

3. Alle betalingsverplichtingen door de klant dienen uitgevoerd te worden in de woonplaats van de verkoper.

4. Bij niet-betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn op  de openstaande schuld ten bedrage van 1,5 % per maand, met als minimum de wettelijke interesten vermeerdert met 5 % en dit vanaf de eerste vervaldag   waarop niet het     gehele vervallen bedrag betaald werd. Bovendien worden de onbetaalde bedragen van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd met 15 %   met een minimum van €   125,00  per factuur zonder rekening te houden met de vermelde moratoire interesten, gerechtskosten en alle andere incassokosten   die hiermede gepaard kunnen gaan. Deze  clausule wordt door de klant aanvaardt in toepassing van artikels 1147, 1152 en 1229 van het Belgisch Burgerlijk   Wetboek. Bovendien vallen alle kosten van incassering   volledig ten laste van de klant.

5. De verkoper behoudt het eigendomsrecht op de verkochte goederen tot de klant alle verbintenissen tegenover de verkoper volledig is nagekomen. Tot dat   ogenblik is het     de klant verboden de goederen in pand te geven of verder te verkopen, uit te leveren of het op enigerlei manier te vervreemden. Het risico van   de verkochte goederen gaat wel over op de koper bij de levering.

6. De koper heeft het recht om zonder opgave van enige redenen binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de levering – d.i. de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt – af te zien van de aankoop van zijn product.

 • De koper dient ons schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat hij aan zijn aankoop wenst te verzaken.  Dit kan gebeuren door het sturen van een mail naar ons adres, of een eenvoudig schrijven per post naar ons adres: Broeders Maristenstraat 1, 8740 Pittem
 • De koper moet de producten onmiddellijk, maar in ieder geval niet later dan 5 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terugzenden op ons adres. 
 • Ingeval de koper van dit verzakingsrecht gebruik maakt, betalen we de al betaalde aankoopprijs terug. De terugbetaling gebeurt via dezelfde betalingswijze als diegene die de koper heeft gekozen om de betaling te verrichten.
 • De kosten verbonden aan het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.
 • Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden en samen met alle accessoires en toebehoren en de factuur of het aankoopbewijs worden teruggenomen.
 • Zullen in geen geval worden teruggenomen: Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 
 • Artikelen die geopend werden kunnen om hygiënische redenen nooit terug aanvaard worden.
 • Verbruiksgoederen zonder verzegelde afsluiting: met andere woorden, die kunnen geopend worden en van gebruikt worden zoals bijvoorbeeld aceton, nagellakken, alcohol, skinsoft zonder hermetische afsluiting, worden niet terug genomen.
 • Artikelen waarvan het etiket is verwijderd
 • Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of volgens de specificaties van de klant vervaardigde goederen = gepersonaliseerde artikelen.
 • Artikelen (op bestelling), worden niet teruggenomen. 
   

7. De vermelde leveringsdatum is indicatief en zeker niet bindend voor de verkoper. De leveringen geschieden op risico van de koper.

8. De verkoopprijzen zijn zonder verbintenis en zolang de voorraad strekt. De verkopen geschieden slechts per volle verpakking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

9. Klachten dienen steeds dezelfde dag van ontvangst gemeld en schriftelijk bevestigd te worden binnen de  5 dagen. Idem voor eventuele beschadigingen dienen deze steeds de dag van ontvangst gemeld te worden en gestaafd te worden met foto's. 

10. De koper geeft speciaal aan de verkoper het mandaat om de bekendmaking van zijn juiste adres te verkrijgen bij het bevolkingsregister. (Cfr. art. 1 § 2 van het K.B. 16 juli 1992 houdende het recht van toegang tot de bevolkingsregisters).

11. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van de zetel van de verkoper bevoegd.